Warning: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/u184830/kpp38.ru/www/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45
Ст 257 Коап — Юристы Иркутска
Меню Закрыть

Ст 257 Коап

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Науково-практичний коментар.

Стаття 257. Надіслання протоколу

Протокол надсилається органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення.

Протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення разом з іншими матеріалами у триденний строк з моменту його складення надсилається до місцевого загального суду за місцем вчинення корупційного правопорушення.

У разі вчинення корупційного правопорушення службовою особою, яка працює в апараті суду, протокол разом з іншими матеріалами надсилаються до суду вищої інстанції для визначення підсудності.

Особа, яка склала протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, одночасно з надісланням його до суду надсилає прокурору, органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, де працює особа, яка притягається до відповідальності, повідомлення про складення протоколу із зазначенням характеру вчиненого правопорушення та норми закону, яку порушено.

Коментар:

Завершальним етапом адміністративного розслідування при провадженні у справах про адміністративні правопорушення є направлення протоколу і всіх матеріалів розслідування на розгляд органа (посадовій особі), уповноваженого розглядати відповідну категорію справ про адміністративні правопорушення. Ці органи (посадові особи) перелічуються у главі 17 КпАП.

Протокол надсилається у певний строк відповідному уповноваженому органу. Терміни передачі протоколу органу, уповноваженому на розгляд справи, у КпАП не встановлені. Процесуальні терміни встановлені лише стосовно протоколів про здійснення корупційного діяння — протокол повинен бути переданий до суду в 3-денний термін з моменту його складання. В усіх інших випадках цей строк регламентується відповідними відомчими актами. Так, наприклад, протокол про адміністративне правопорушення, вчинене військовослужбовцем або особою рядового чи начальницького складу ОВС, повинен бути надісланий за місцем служби такої особи у 3-денний термін для притягнення цієї особи до дисциплінарної відповідальності. Протокол про злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця повинен бути надісланий на розгляд суду протягом однієї доби. Як правило, усередині органу протокол направляється на розгляд уповноваженій особі протягом доби.

Протоколи передаються за розносною книгою. Допускається передача протоколу і доданих до нього матеріалів рекомендованим поштовим відправленням із зазначенням опису вкладених матеріалів. Протокол разом із матеріалами прошиваються і нумеруються за аркушами. В описі зазначаються: порядковий номер, повна назва документа, його дата, номери аркушів за порядком, а також загальна кількість документів і аркушів цифрами та літерами. Опис підписується керівником органу, ставиться дата його складання.

Про направлення протоколу і доданих до нього матеріалів на розгляд районного (міського) суду в Журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення та результатів їх розгляду робиться відповідний запис.

КпАП передбачає альтернативну підвідомчість справ. До того ж іноді законодавством визначене первісне право одного із органів розглядати справу. Наприклад, справу щодо дрібного хуліганства первісно розглядає начальник органу внутрішніх справ. Однак якщо, враховуючи обставини справи, особу правопорушника, начальник ОВС вирішить, що стягнення штрафу від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, буде недостатнім, то він має право передати матеріали справи до суду (де за таке правопорушення може бути накладено стягнення у вигляді виправних робіт або адміністративного арешту). Також збігається компетенція щодо розгляду справ виконавчих органів сільських, селищних, міських рад і адміністративних комісій. У такому випадку справи розглядаються адміністративними комісіями. І лише у разі відсутності адміністративної комісії при виконавчому органі міської ради, справа розглядається відповідним виконкомом ради. Питання щодо підвідомчості є важливим для визначення адресату, якому повинен бути надісланий протокол.

Кодекс Украины об административных нарушениях
Статья 257. Направление протокола

Протокол направляется органу (должностному лицу), уполномоченному рассматривать дело об административном правонарушении.

Протокол о совершении административного коррупционного правонарушения вместе с другими материалами в трехдневный срок с момента его составления направляется в местный общий суд по месту совершения коррупционного правонарушения.

В случае совершения коррупционного правонарушения должностным лицом, работающим в аппарате суда, протокол вместе с другими материалами направляются в суд высшей инстанции для определения подсудности.

Лицо, составившее протокол о совершении административного коррупционного правонарушения, одновременно с направлением его в суд направляет органу государственной власти, органа местного самоуправления, руководителю предприятия, учреждения или организации, где работает лицо, привлекаемое к ответственности, сообщение о составлении протокола с указанием характера совершенного правонарушения и нормы закона, которая нарушена.

Стаття 257. Надіслання протоколу

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)

 • перевірено сьогодні
 • кодекс від 28.08.2018
 • вступив у чинність 06.03.1996

Ст. 257 КУпАП в останній чинній редакції від 26 жовтня 2014 року.

Нові не набрали чинності редакції статті відсутні.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАПП) (статті 213 — 330)

Розділ IV. Провадження в справах про адміністративні правопорушення

Глава 19. Протокол про адміністративне правопорушення

Стаття 257. Надіслання протоколу

Протокол надсилається органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення.

Протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення разом з іншими матеріалами у триденний строк з моменту його складення надсилається до місцевого загального суду за місцем вчинення корупційного правопорушення.

У разі вчинення корупційного правопорушення службовою особою, яка працює в апараті суду, протокол разом з іншими матеріалами надсилаються до суду вищої інстанції для визначення підсудності.

Особа, яка склала протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, одночасно з надісланням його до суду надсилає органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, де працює особа, яка притягається до відповідальності, повідомлення про складення протоколу із зазначенням характеру вчиненого правопорушення та норми закону, яку порушено.

Правовой ликбез для водителей: от составления протокола до расплаты за правонарушение

Опубликовано 15 сентября 2010

В первой части мы рассказывали, как вести себя водителю при встрече с гаишником: что нужно и чего не нужно говорить и делать, чего требовать от инспектора. Отдельно мы остановились на правилах оформления протокола об админправонарушении, ошибочное заполнение которого может сыграть на руку водителю. Сегодня поговорим о последствиях составленного протокола.

Приговор не является окончательным

Итак, инспектор решил, что вы «нарушили» и составил протокол. Его решение – не окончательный приговор и, как говорится, обжалованию подлежит. А обжаловать его нужно в любом случае, даже, если протокол подписан.

Начнем с того, что ст. 268 КоАП предусмотрено право лица, привлекаемого к административной ответственности, на помощь юриста. На основании отсутствия адвоката в момент оформления протокола либо составления постановления уже можно его обжаловать.

Сотрудник ГАИ обязан выдать на месте копию протокола, а если на месте выносится постановление об административном правонарушении — копию постановления. Необходимо проследить, чтобы данные совпадали с оригиналом протокола, включая данные самого гаишника, составившего протокол и/или постановление. Также обратите внимание на то, чтобы в незаполненных графах протокола стояли прочерки и в пояснении напишите: «Cвою вину не признаю и, согласно ст. 268 КоАП Украины, прошу отложить рассмотрение дела».

Проблема заключается в том, что процедура рассмотрения дел об административных правонарушениях как-то очень просто и усеченно регламентируется законодательством. КоАП не предусматривает вообще никакой процедуры административного дознания или расследования.

Статьей 254 КоАП предусматривается только составление протокола об административном правонарушении, ст. 257 — направление протокола органу или должностному лицу, которому надлежит рассмотреть дело. Статьями 276-282 регулируются рассмотрение дела этим должностным лицом или органом. Больше никаких этапов производства по делу закон не предусматривает. Трудно представить, почему законодатель ограничился этими нормами и не регламентировал процесс привлечения к административной ответственности более подробно. Возможно, это было логичным в далеком 1984 году, когда принимался Кодекс, и правонарушения считались достаточно незначительными и «дешевыми» по сравнению с уголовными преступлениями.

Но сегодня, когда власть, наконец, поняла, что такое правонарушение как нарушение правил дорожного движения, является достаточно серьезным из-за последствий в виде ДТП и, не дай Бог, чьей-нибудь смерти, кроме значительного повышения штрафов, не мешало бы и усовершенствовать процедуру рассмотрения таких дел. КоАП же не содержит четких процессуальных механизмов для расследования и установления объективной истины по делу. Краткие сроки приводят к тому, что рассмотрение дела носит обычно весьма поверхностный характер, если только правонарушитель не занимает активную позицию. А для этого ему нужно знать следующее.

Согласно действующей процедуре, дело об административном правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный срок со дня получения органом (должностным лицом), правомочным рассматривать дело, протокола об административном правонарушении и других материалов дела. При чем срок, в течение которого этот орган получает протокол, КоАПом не установлен. Поэтому советуем уже на следующий день после составления протокола начинать процесс обжалования протокола.

Жалуйся громче других, даже если грех жаловаться

Частенько рассмотрение административных протоколов проходит за закрытыми дверями, и лицо, в отношении которого составлен протокол, знать не знает о том, что в отношении него кто-то что-то рассматривает. О том, что ему вменили штраф либо лишение прав, нарушитель узнает в день получения письма со вложенным постановлением об открытии исполнительного производства.

Меж тем, анализ ст. 278 КоАП свидетельствует, что лицо должно быть надлежащим образом оповещено о времени и месте рассмотрении дела в административном порядке. По факту заседания должен вестись протокол. Процедура рассмотрения дел об админправонарушениях судами более или менее регламентирована КоАП в отличие от процедуры рассмотрения в административном порядке госорганами. По крайней мере, нормы, регламентирующие судебный порядок рассмотрения дела, указывают, что нарушитель приглашается в суд повесткой за три дня до судебного заседания.

Рассмотрев дело об административном правонарушении, орган выносит постановление по делу, копия которого в течение трех дней вручается или высылается лицу, в отношении которого постановление вынесено.

Статья 287 КоАП регламентирует порядок обжалования постановления по делу об административном правонарушении. Постановление ГАИ о наложении административного взыскания может быть обжаловано в вышестоящий орган. То есть постановление городского управления ГАИ МВД необходимо обжаловать начальнику областного управления. В городское управление ГАИ жалоба и подается.

Обжаловать постановление можно и в прокуратуру, и в суд в порядке, предусмотренном Кодексом об административном судопроизводстве. Постановление же суда необходимо обжаловать в апелляционный суд.

Жалоба может быть подана в течение десяти дней со дня получения копии постановления. Этот срок может быть возобновлен, если Вы докажете уважительность причин его пропуска. В течение этих же десяти дней постановление может быть опротестовано прокурором. Апелляционный суд рассматривает жалобу в течение двадцати дней, в административном порядке жалоба рассматривается в течении десяти дней.

Обжаловать постановление в любом случае нужно, чтобы потянуть время. Так, в случае изменения постановления в части наложения взыскания суд не может его усилить. Постановление апелляционного суда вступает в силу немедленно после его вынесения, является окончательным и обжалованию не подлежит. После окончания производства по апелляционной жалобе дело в течении пяти дней направляется в местный суд, через который жалоба была подана. В течении трех дней копия постановления высылается сторонам процесса.

Отмена постановления с закрытием дела об административном правонарушении влечет за собой возвращение взысканных денежных сумм, возмездно изъятых и конфискованных предметов, а также отмену других ограничений, связанных с этим постановлением. В случае невозможности возвращения предмета возвращается его стоимость. Кроме того, можно возместить и моральный вред. Согласно ЗУ «О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры и суда» гражданину возмещается вред, нанесенный в результате незаконной конфискации имущества или незаконного наложения штрафа.

Как оплатить штраф

Штраф должен быть оплачен нарушителем не позднее пятнадцати дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования или опротестования такого постановления — не позднее пятнадцати дней со дня уведомления об оставлении жалобы или протеста без удовлетворения.

Оплатить штраф после вступления в силу постановления — настоящая проблема. В постановлении инспектора ГАИ не указаны реквизиты, по которым водитель должен платить. Чтобы их узнать, водитель должен зайти на сайт Госказначества, найти в соответствующем разделе реквизиты районного казначейства (http://www.treasury.gov.ua/main/uk/p…/article/95282), вписать их в квитанцию, после чего идти в кассу. Не успел – плати в двойном размере. В случае неуплаты правонарушителем штрафа в течение этого срока, постановление о наложении штрафа посылается в исполнительную службу для принудительного исполнения.

Следует отметить, что постановление о наложении административного взыскания не подлежит выполнению, если оно не было обращено к принудительному исполнению в течение трех месяцев со дня вынесения. Однако практике почти неизвестны случаи, когда госорган либо суд не подавал исполнительный лист в исполнительную службу вовремя, из-за чего штраф «сгорал». Поэтому уповать на забывчивость чиновников не стоит.

Многих водителей удивляет сумма штрафа, указанная в постановлении об открытии исполнительного производства, которое приходит им по почте спустя несколько месяцев после встречи с гаишником. Сумма эта удваивается, согласно ст. 308 КоАП. Так государство наказывает за нежелание выполнять постановление добровольно. Кроме того, не стоит забывать, что оплатить штраф нужно в течении семи дней после вынесения постановления об открытии исполнительного производства. По истечении этих семи дней нужно будет оплатить еще и исполнительный сбор – 10% от суммы штрафа.

В любом случае, встретив на дороге гаишника, не пугайтесь сразу. Прав у водителя теоретически больше, чем у инспектора. Любое неправильное действие работника ГАИ нужно обжаловать. Знание процессуальных норм может способствовать полному освобождению от ответственности даже в случае нарушения водителем материальных норм.

Нормами діючого КУпАП питання зміни територіальної підсудності справи на стадії судового розгляду не врегульоване (Апеляційний суд Київської області від 11 квітня 2017р.)

Фабула судового акту:

ПОСТАНОВА

Іменем України

11 квітня 2017 року м. Київ

Апеляційний суд Київської області у складі:

судді судової палати з розгляду кримінальних справ Ігнатюка О.В., з участю особи, яка притягається до адміністративної відповідальності — ОСОБА_2, його захисника ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за апеляційною скаргою захисника Бойка В.Ф. на постанову судді Ірпінського міського суду Київської області від 17 січня 2017 року,-

в с т а н о в и в :

Постановою судді Ірпінського міського суду Київської області від 17 січня 2017 року матеріали справи про притягнення

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, непрацюючого,-

до адміністративної відповідальності за ст.ст.124, ч.4 ст.130 КУпАП направлено до Острозького районного суду Рівненської області для розгляду за підсудністю.

Відповідно до протоколів про адміністративні правопорушення, ОСОБА_2, 18 грудня 2016 року, близько 23 години, в м. Ірпінь Київської області, рухаючись заднім ходом по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, керуючи автомобілем марки «Volkswagen Passat», номерний знак НОМЕР_2, в порушення п. 10.9 ПДР України, здійснив наїзд на припаркований автомобіль марки «Volkswagen Caddy», номерний знак НОМЕР_1, в наслідок чого транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Після цього, в порушення п. 2.10 «є» ПДР України, до проведення огляду на стан алкогольного сп’яніння вживав спиртні напої.

Постановою судді Ірпінського міського суду Київської області від 17.01.2017 року клопотання ОСОБА_2 про направлення матеріалів справи на розгляд за місцем його постійного проживання задоволено та направлено матеріали справи про притягнення ОСОБА_2 до адміністративної відповідальності за ст.ст. 124, 130 КУпАП до Острозького районного суду Рівненської області для розгляду за підсудністю.

В апеляційній скарзі захисника указано на незаконність постанови та необхідність її скасування. В обґрунтування доводів скарги послався на те, що постанова винесена із порушенням норм чинного законодавства, обставини справи були з’ясовані не повно. Указав на те, що направлення матеріалів справи щодо ОСОБА_2 до Острозького районного суду Рівненської області є незаконним, оскільки порушує його право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, гарантованого ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Просив поновити строк на апеляційне оскарження постанови судді Ірпінського міського суду Київської області від 17.01.2017 року та скасувати її.

особи, яка притягається до адміністративної відповідальності — ОСОБА_2 та його представника — захисника Бойка В.Ф., які подану апеляційну скаргу підтримали, підтвердили її доводи та просили її задовольнити;

вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи апеляційної скарги, суд приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає до задоволення виходячи із наступного.

Наведені захисником Бойко В.Ф. підстави для поновлення строку на подачу апеляційної скарги знайшли своє підтвердження та стверджуються матеріалами справи. Так, відповідно до матеріалів справи, ОСОБА_2 не був присутній при розгляді справи у суді першої інстанції, а зі змістом постанови судді від 17.01.2017 року, ознайомився разом із своїм захисником Бойко В.Ф. 01.02.2017 року під час ознайомлення з матеріалами справи в Острозькому районному суді Рівненської області. Апеляційну скаргу на постанову судді, захисник Бойко В.Ф. подав 03.02.2017 року через Острозький районний суд Рівненської області, а 06.02.2017 року подав клопотання про направлення матеріалів справи до Ірпінського міського суду Київської області для розгляду за підсудністю. Указана апеляційна скарга була скерована листом Ірпінського міського суду від 08.02.2017 року до Апеляційного суду Київської області. Указану причину пропуску строку на апеляційне оскарження постанови, суд вважає поважною, у зв’язку із чим, вказаний строк підлягає поновленню.

Відповідно до положень ст.276 КУпАП, справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. Окрім цього, положеннями цієї статті допускається розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80, 81, 121 — 126, 127-1 — 129, частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130 і статтею 139 (коли правопорушення вчинено водієм) КУпАП, за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників. При цьому, відповідно до змісту ст. 257 КУпАП, місце розгляду справи про адміністративне правопорушення визначається особою, уповноваженою на складання протоколу про адміністративне правопорушення, яка після його складання, направляє матеріали справи до органу, уповноваженого розглядати справу про адміністративне правопорушення.

Зазначена справа була направлена на розгляд до Ірпінського міського суду Київської області.

Апеляційний суд звертає увагу на те, що нормами діючого КУпАП питання зміни територіальної підсудності справи на стадії судового розгляду не врегульоване.

Із урахуванням викладеного, постанова судді Ірпінського міського суду Київської області від 17 січня 2017 року підлягає скасуванню, а матеріали справи направленню на розгляд до Ірпінського міського суду.

Керуючись ст. 294 КУпАП апеляційний суд, —

п о с т а н о в и в :

захиснику Бойко В.Ф. поновити строк на подачу апеляційної скарги на постанову судді Ірпінського міського суду Київської області від 17 січня 2017 року.

Апеляційну скаргу захисника Бойка В.Ф. — задовольнити.

Постанову судді Ірпінського міського суду Київської області від 17 січня 2017 року про направлення матеріалів справи про притягнення ОСОБА_2 до адміністративної відповідальності за ст.ст.124, ч.4 ст.130 КУпАП до Острозького районного суду Рівненської області для розгляду за підсудністю — скасувати.

Справу направити на розгляд до Ірпінського міського суду Київської області.

Смотрите так же:

 • С п1 ст 100 гпк рф Возмещение расходов на оплату услуг представителя (статья 100 ГПК РФ) Возмещение расходов на оплату услуг представителя (статья 100 ГПК РФ). В соответствии с ч. 1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в […]
 • Ч1 ст2031 коап рф Гурьев А.А.: Заключение на Проект федерального закона № 485053-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Государственная Дума ФС РФ Комитет по […]
 • Закон об оружии ук рф Статья 13. Право на приобретение оружия гражданами Российской Федерации Информация об изменениях: Статья 13 изменена с 16 января 2019 г. - Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N […]
 • Исковое заявление об исключении сведений об отце в актовой записи о рождении ребенка Исковое заявление об исключении записи как отце из актовой записи о рождении ребенка В МЕСТНЫЙ_______________ РАЙОННЫЙ (ГОРРАЙОННЫЙ) СУД ________________ ОБЛАСТИ Истец: ПЕТРОВ ИВАН […]
 • Как написать письмо на фронт другу «Письмо другу» В 2009 г. редакция детских журналов для семейного чтения «Добрый молодец» и «Красная девица» в нескольких городах (в России, Сербии и Южной Осетии) откроет выставку детских […]
 • Выплаты при рождении ребенка в 2011 Блог: Пособие при рождении ребенка – не так страшен черт… Итак, вы и ваш малыш вернулись домой из роддома. Поздравляем! Время оформить документы для получения пособия по рождению […]
 • Обратная сила закона ретроактивность на графике Обратная сила закона ретроактивность на графике Проблема действия уголовного закона во времени имеет несколько аспектов: вступление закона в силу; утрата законом своей юридической силы; […]
 • Земельный участок светлоярский район Купить земельный участок в Светлоярском районе 08.10.2018 08:54 | Большой участок в Светлоярском районе сельхозназначение, 3460 сот. Цена за сотку: 347 руб. Земельный участок […]